Przejdź do treści

Regulamin warunków sprzedaży i rezerwacji biletów w Teatrze Komedii Impro

Regulamin warunków sprzedaży i rezerwacji biletów w Teatrze Komedii Impro

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży biletów przez prowadzącą Teatr Komedii Impro w Łodzi spółkę „Wioska Artystyczna Janowo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (zwaną dalej „Sprzedawcą”), w tym za pośrednictwem strony internetowej www.teatrkomediiimpro.pl, a także zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz strony internetowej www.teatrkomediiimpro.pl.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polsce i niniejszym Regulaminem.

3. Miejsce dokonania sprzedaży znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz niniejszym Regulaminem.

Definicje

§ 2

1. Bilet – bilet uprawniający do uczestnictwie w wybranym przez Klienta Wydarzeniu, zakupiony przez Klienta na podstawie Umowy lub zarezerwowany, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie posługujemy się pojęciem Biletu należy przez to rozumieć dowolną, wybraną przez Klienta liczbę Biletów, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej transakcji (zakupu lub rezerwacji) nie może być większa niż pięćdziesiąt (50) Biletów na jedno Wydarzenie.

2. Dane kontaktowe – Wioska Artystyczna Janowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469696, NIP: 7252068886, REGON: 101635358, pl. Komuny Paryskiej 5a lok. 602, 90-007 Łódź, Polska, e-mail: kontakt@teatrkomediiimpro.pl tel: +48 665 477 754.

3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Formularz Zamówienia on-line – interaktywny formularz dostępny na Stronie pozwalający na określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym liczby zamawianych Biletów i umożliwiający złożenie ich Zamówienia.

5. Klient – osoba fizyczna, w tym także Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała zakupu lub rezerwacji Biletu.

6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1610  z późniejszymi zmianami).

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a polegającą na zakupie lub rezerwacji Biletów.

8. Kupujący – Klient, w tym Konsument.

9. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Sprzedawcę, zawierająca potwierdzenie przyjęcia przez niego oferty Kupującego.

10. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.).

11. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

12. Regulamin – niniejszy dokument (regulamin) dotyczący świadczenia sprzedaży przez Sprzedawcę.

13. Strona – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://teatrkomediiimpro.pl, za pośrednictwem jakiego Kupujący może złożyć Zamówienie.

14. Sprzedawca – Wioska Artystyczna Janowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469696, NIP: 7252068886, REGON: 101635358, pl. Komuny Paryskiej 5a lok. 602, 90-007 Łódź, Polska, e-mail: kontakt@teatrkomediiimpro.pl tel: +48 665 477 754.

15. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

16. Teatr – Teatr Komedii Impro

17. Umowa – Umowa sprzedaży Biletów zawierana ze Sprzedawcą poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Klientów na prawach Konsumentów, oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.

18. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

19. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

21. Wydarzenie – spektakle, koncerty i inne wydarzenia artystyczne odbywające się w Teatrze, na które Bilety są sprzedawane przez Sprzedawcę, wskazane szczegółowo na Stronie.

22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone skutecznie bezpośrednio, lub za pośrednictwem Strony, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Biletów, płatność i dane Kupującego.

Zasady korzystania ze Strony
§ 3

1. Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Firefox w wersji 54 lub nowszej, Chrome w wersji 51 lub nowszej, Opera w wersji 38 lub nowszej, Safari w wersji 10, lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 15, lub nowszej,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Strony oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie.

3. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystającemu z Systemu poprawność działania Strony w następujących przeglądarkach: Firefox wersja 54.0 lub nowsza, Chrome wersja 51 lub nowsza, Opera wersja 38 lub nowsza, Safari wersja 10 lub nowsza, Microsoft Edge wersja 15, lub nowsza.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

5. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obsługa Strony dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.

6. Klient zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

Ogólne zasady sprzedaży Biletów
§ 4

1. Bilety na Wydarzenia można nabywać m.in.:

 1. w kasie biletowej Teatru,
 2. przez internet na Stronie www.teatrkomediiimpro.pl,
 3. przez internet na platformach KupBilecik.pl; Biletyna.pl; Eventim.pl; EmpikBilety.pl; Bilety24.pl; Kicket.com; Goingapp.pl; tixto.pl

2. Sprzedaż Biletów na Wydarzenia może odbywać się od momentu udostępnienia repertuaru na Stronie www.teatrkomediiimpro.pl

3. Ceny Biletów ustalane są dla poszczególnych Wydarzeń. Informacja o nich podana jest w cenniku Biletów opublikowanym na Stronie, w repertuarze oraz dostępna w kasie Teatru.

4. Bilety ulgowe przysługują na niektóre Wydarzenia, jeśli przewidział tak Sprzedawca, następującym osobom:

 1. osobom niepełnosprawnym,
 2. dzieciom do ukończenia 18 roku życia,
 3. rencistom oraz emerytom, na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających status uprawniający do ulgi.

5. Przy kontroli Biletów wymagane jest okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z danej ulgi.

6. W przypadku Wydarzenia oznaczonego przez Sprzedawcę jako „Tylko dla widzów pełnoletnich”, Bilety nie będą sprzedawane osobom niepełnoletnim, oraz na miejsce takiego Wydarzenia nie będą wpuszczane takie osoby.

7. Bilety nie będą sprzedawane, oraz na miejsce Wydarzenia nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online Biletów
§ 5

1. W przypadku zakupu Biletu przez internet na adres e-mail Klienta zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu Biletu online, wraz z numerem Zamówienia i – jeśli Klient zaznaczył taką opcję dokonując zakupu – fakturą VAT. Bilet oraz faktura VAT są dostarczane w plikach zapisanych w formacie PDF.

2. Bilet należy wydrukować, lub posiadać w formie zapisu elektronicznego na dowolnym urządzeniu w sposób umożliwiający jego odczytanie wraz z kodem kreskowym, i okazać w momencie wejścia na widownię. Do wydruku Biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowany kod kreskowy był dobrze widoczny. Wydrukowanego Biletu nie należy zginać w miejscach, w których widoczny jest kod kreskowy, umożliwiający automatyczną identyfikację Biletu w momencie wejścia na Wydarzenie. Prawidłowo wydrukowany Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4. Sprzedaż online Biletów na określone Wydarzenie kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia.

5. W systemie sprzedaży online można kupić Bilety w cenie normalnej i – na niektóre Wydarzenia – w cenie ulgowej.

6. Brak dostępności zakupu Biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem Biletów w kasach biletowych.

7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

8. Po dokonaniu wyboru Biletów z oferty dostępnej na Stronie, Klient zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zamówienia poprzez podanie danych kontaktowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz opcjonalny numer telefonu.

9. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien kolejno:

 • ze strony głównej www.teatrkomediiimpro.pl lub zakładki https://teatrkomediiimpro.pl/bilety/, lub innej właściwej zakładki wybrać pożądany Bilet klikając przycisk „Kup bilet”;
 • po zakończeniu wybierania Biletu dokonać wyboru miejsca, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 • wypełnić Formularz Zamówienia on-line zawierający następujące dane:
  • imię i nazwisko płatnika
  • adres email płatnika
  • numer telefonu płatnika (opcjonalnie)
  • opcjonalnie, czy chce otrzymać fakturę VAT (w takim przypadku musi także określić, czy składa Zamówienie jako firma podając nazwę firmy, NIP, ulicę nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i miasto, czy też jako osoba prywatna podając imię i nazwisko, ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miasto),
 • wybrać metodę płatności,
 • przeczytać i zaakceptować Regulamin, aby móc sfinalizować Zamówienie,
 • opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera i informacji handlowych (nie jest to warunek konieczny dokonania zakupu),
 • kliknąć przycisk „Zapłać” z podaną kwotą całkowitą,
 • dokonać płatności za Zamówienie za pośrednictwem systemu płatności online Blik, albo przelewem bankowym online lub kartą płatniczą poprzez system płatności obsługiwany przez PayU S.A.;

10. Kwota należności za Bilet lub Bilety winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż w ciągu 10 minut od jej rozpoczęcia. Po upływie tego czasu nieopłacona rezerwacja jest automatycznie anulowana. Proces ten następuje również w momencie negatywnego przebiegu płatności. Przed podaniem numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego prosimy o upewnienie się, że znajdujecie się Państwo na stronach serwisu internetowego PayU, oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: „https://”). Sprzedawca nie odpowiada za skutki podania numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego na innych stronach internetowych.

11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.

12. Klient płaci cenę za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU przed otrzymaniem Biletu.

13. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje na podany uprzednio adres e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia, w tym dokonania płatności oraz bilet w formie pliku PDF wraz z kodem rezerwacji.

14. Prośby o ręczne wygenerowanie faktury można kierować na adres rezerwacje@teatrkomediiimpro.pl. Automatyczne generowanie faktur jest możliwe poprzez wybranie w polu rezerwacji “Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnienie danych do faktury. Faktura generowana automatycznie zostanie przesłana wraz z Biletem na wskazany przy składaniu Zamówienia adres mailowy.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony spowodowane działanie siły wyższej, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury Strony z infrastrukturą techniczną Kupującego.

16. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Rezerwacje biletów
§ 6

1. Bilety można rezerwować osobiście w kasie Teatru, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 665 477 754 lub mailowo pod adresem rezerwacje@teatrkomediiimpro.pl.

2. Rezerwacje przesłane faksem lub nagrywane na automatyczną sekretarkę telefoniczną nie będą honorowane.

3. W ramach jednej transakcji (zakupu lub rezerwacji) Klient może dokonać rezerwacji od jednego (1) do pięćdziesięciu (50) Biletów na jedno Wydarzenie.

4. Rezerwacja Biletu obowiązuje po otrzymaniu przez Klienta mailowego potwierdzenia rezerwacji przez Sprzedawcę, pod warunkiem podania przez Klienta adresu e-mail, na który ma zostać przesłana rezerwacja. Potwierdzenie rezerwacji Biletu zawierać będzie numer rachunku, na który należy dokonać zapłaty za Bilet oraz wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach Konsumentów, w tym o braku prawa odstąpienia od Umowy w związku z treścią jej art. 38 pkt. 12

5. Klient zobowiązany jest wykupić zarezerwowany Bilet najpóźniej do 30 minut przed wydarzeniem. Rezerwacje, które nie zostały opłacone w ww. czasie mogą być automatycznie anulowane i skierowane do ponownej sprzedaży.

6. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą dopuszcza się jednorazowe przedłużenie rezerwacji na dodatkowy czas zależny od aktualnego stanu sprzedaży Biletów na dane Wydarzenie.

7. Do wydania Biletów opłaconych przelewem konieczne jest podanie osobie wydającej Bilety imienia i nazwiska osoby, na którą została dokonana rezerwacja lub która rezerwację opłacała oraz numer rezerwacji. Numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy.

Szczegółowe zasady sprzedaży VOUCHERÓW
§ 7

1. Voucher jest to bilet otwarty do wykorzystania na Wydarzenia z określonym terminem ważności.

2. Vouchery można nabywać w kasie biletowej Teatru lub przez internet na stronie teatrkomediiimpro.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem niniejszego paragrafu.

3. Ceny voucherów ustalane są dla poszczególnych Wydarzeń. Informacja o nich podana jest w cenniku Biletów opublikowanym na Stronie oraz dostępna w kasie.

4. Voucher ma określony termin ważności tj. 6 miesięcy od daty zakupu. Oznacza to konieczność zakupu Biletów do ostatniego dnia ważności vouchera.

5. Voucher wysyłany jest mailowo po zakupie w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres mailowy.

6. W celu realizacji otrzymanego vouchera przez internet, należy zakupić miejsca na dowolne Wydarzenie na Stronie. Po wybraniu Biletów na formularzu zakupu należy wprowadzić kod z vouchera w polu „Kod rabatowy” i potwierdzić go klikając „Zatwierdź kod”. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu kwota do opłacenia zostanie pomniejszona o wartość vouchera.

7. Voucher jest dokumentem uprawniającym Klienta do pełnej, bądź częściowej zapłaty za Bilety na dowolne Wydarzenia, których oferta znajduje się na Stronie.

8. Jeżeli wartość vouchera jest niższa od ceny kupowanych miejsc, Klient ma prawo do wykorzystania go do częściowej zapłaty ceny biletu. Wartość vouchera zalicza się na poczet ceny Biletu, do wartości nominalnej brutto vouchera. Pozostała część ceny Biletu musi zostać opłacona przez Klienta poprzez system PayU, obsługujący transakcje internetowe na portalu lub bezpośrednio w kasie.

9. Jeżeli wartość vouchera jest wyższa niż cena Biletu, niewykorzystana wartość vouchera nie jest zwracana Klientowi i nie może zostać wykorzystana podczas następnej transakcji.

10. Jeśli wartość vouchera jest równa cenie Biletu, Klient nie jest zobowiązany do dokonania żadnej dodatkowej opłaty.

11. Jeden voucher może zostać wykorzystany do zapłaty przy jednej transakcji. Jedna transakcja może obejmować płatność za dowolną liczbę Biletów dostępną w ofercie konkretnego Wydarzenia.

12. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną transakcję.

13. Vouchera nie można zwrócić.

14. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Zwrot Biletów
§ 8

1. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie i w związku z tym nie ma możliwości żądania zwrotu pieniędzy chyba, że Wydarzenie zostało odwołane lub przełożone, o czym mowa w ust. 2-7 poniżej. Powyższe nie narusza praw Konsumenta, gdyż Wydarzenie stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na Stronie, zatem Klientowi zawierającemu Umowę – w tym umowę w systemie sprzedaży Biletów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach Konsumenta – nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru Wydarzeń.

3. Klient może wykupić Bilety z opcją:

 1. premium, gdzie dopłata wynosi 12 zł/Bilet – z możliwością: „Rezygnacja z Biletu (bez podawania powodu) najpóźniej na 24h przed Wydarzeniem wraz ze zwrotem ich kosztu”,
 2. flex, gdzie dopłata wynosi 4 zł/Bilet – z możliwością: „Wymiana Biletu (bez podawania powodu) najpóźniej na 72h przed Wydarzeniem na inne Bilety z naszej oferty”.

4. W przypadku:

 1. odwołania Wydarzenia, zmiany miejsca Wydarzenia, zmiany terminu rozpoczęcia Wydarzenia przez Sprzedawcę lub
 2. wykupienia przez Klienta Biletu z dodatkową opcją rezygnacji – o jakiej mowa w ust. 3a powyżej –  i jednocześnie zgłoszenia chęci rezygnacji z Biletu najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia,

sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy chyba, że Sprzedawca zaproponuje Klientowi uczestnictwo w innym Wydarzeniu, a Klient taką propozycję przyjmie.

5. W przypadku:

 1. odwołania Wydarzenia, zmiany miejsca Wydarzenia, zmiany terminu rozpoczęcia Wydarzenia przez Sprzedawcę lub
 2. wykupienia przez Klienta Biletu z dodatkową opcją wymiany – o jakiej mowa w ust. 3b powyżej – i jednocześnie zgłoszenia chęci wymiany Biletu najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia,

sprzedawca dokonuje jednorazowej wymiany Biletów na inne Wydarzenie z aktualnej oferty. W celu wymiany Biletów należy wysłać taką prośbę mailem na adres rezerwacje@teatrkomediiimpro.pl. W przypadku, gdy Bilety na inne wybrane wydarzenie są droższe, Klient jest zobowiązany do pokrycia brakującej kwoty. Nowe Bilety zostaną wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu, o ile Klient pisemnie nie wskaże innego adresu mailowego.

6. W celu uzyskania zwrotu ceny należy wysłać taką prośbę mailem na adres rezerwacje@teatrkomediiimpro.pl., zawierającą w szczególności numer rachunku karty kredytowej, która została użyta do zakupu lub, jeśli za bilety zapłacono przelewem, numer konta bankowego, z którego został wysłany przelew na jaki ma być przekazany zwrot pieniędzy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów.

7. Opcję wymiany i opcję zwrotu można wykupić jedynie przy rezerwacji Biletów. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowych opcji wymiany i zwrotu w terminie późniejszym niż dokonanie zakupu za pośrednictwem Strony.

Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
§ 9

1. W przypadku zakupu Biletów na Wydarzenia teatralne prosimy o punktualność, ponieważ spóźnione osoby mogą nie zostać wpuszczone na widownię, w wyniku czego nie będzie im przysługiwać z tego tytułu możliwość uzyskania rekompensaty.

2. Fakturę za zakupiony Bilet można otrzymać w terminie 7 dni od daty zakupu.

3. Podczas trwania Wydarzenia zabronione jest:

 1. spożywanie oraz przebywanie na widowni w stanie nietrzeźwym tj. pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także korzystanie z innego rodzaju używek (tytoniu, papierosów, papierosów elektronicznych itd.) mogących wpływać na czynności psychofizyczne Klienta (widza),  jak również komfort pozostałych uczestników Wydarzenia, czy też jego przebieg;
 2. jakiekolwiek zachowanie zakłócające lub mogące prowadzić do zakłócenia przebiegu Wydarzenia, w tym m.in.: głośne rozmowy i inne hałaśliwe zachowania, wchodzenie na scenę oraz za kulisy przez osoby nieupoważnione (przed, w trakcie i po Wydarzeniu), czy też naruszanie przestrzeni osobistej aktorów lub pracowników Teatru.

4. W razie naruszenia któregokolwiek z obowiązków wskazanych w pkt. 3 powyżej lub w przypadku zajścia innych niepożądanych zdarzeń, które spowodują przerwanie Wydarzenia z winy Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania.

5. Klient uczestnicząc w Wydarzeniu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 10

1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w każdym przypadku, w tym w przypadku nieodbycia się Wydarzenia, oraz w związku z funkcjonowaniem Strony i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać:

 • pisemnie na adres do korespondencji: Wioska Artystyczna Janowo Sp. z o.o., pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, lub
 • na adres poczty elektronicznej: kontakt@teatrkomediiimpro.pl,
 • lub na numer telefonu +48 665 477 754.

2. W treści reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do pisemnego rozpatrzenia każdej reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

4. Informacja o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru jest zamieszczana na stronie internetowej Teatru w zakładce „Aktualności”.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy danym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlaKonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Ochrona danych osobowych
§ 12

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.

2. W związku z zawieraniem umów sprzedaży na odległość (za pośrednictwem Strony) Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności z:

 1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1),
 2. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 3. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344),

a także zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności i Cookie na stronie https://teatrkomediiimpro.pl/polityka-prywatnosci/.

3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę należy przesyłać na adres kontakt@teatrkomediiimpro.pl

Postanowienia końcowe
§ 13

1. Wszelkie prawa do Strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej www.teatrkomediiimpro.pl, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można kierować na adres e-mail: kontakt@teatrkomediiimpro.pl,

3. Kontakt ze Sprzedawcy odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: kontakt@teatrkomediiimpro.pl,
 2. pod numerem telefonu: +48 665 477 754.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.teatrkomediiimpro.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w zakładce Regulamin.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, wchodzą one w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu opublikowanej na stronie internetowej www.teatrkomediiimpro.pl, przy czym do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na Stronie.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. W przypadku sprzeczności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa zastosowanie mają przepisy tegoż prawa.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i znajdują zastosowanie do Umów zawieranych począwszy od dnia 1 maja 2024 roku.


Polityka Prywatności