Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy, dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych nam w związku z korzystaniem z naszej oferty.

DEFINICJE

Strona – strona internetowa Usługodawcy pod adresem: https://teatrkomediiimpro.pl

Usługodawca – Wioska Artystyczna Janowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469696 , NIP: 7252068886, REGON: 101635358, pl. Komuny Paryskiej 5a lok. 602, 90-007 Łódź, Polska, e-mail: kontakt@teatrkomediiimpro.pl

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Stronę lub korzystająca z dostępnych na niej usług.

§ 1. Co to są dane osobowe?

Wedle definicji zawartej w art. 4 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Użytkownik zamówił lub zamierza zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) RODO, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:

 1. wykonania umowy, której stronami są Użytkownik i Usługodawca lub
 2. podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Usługodawcy.

Podstawą przetwarzania może być również uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest także prowadzenie marketingu bezpośredniego.

§ 3. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

Administratorem danych Użytkowników jest Wioska Artystyczna Janowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469696 , NIP: 7252068886, REGON: 101635358, pl. Komuny Paryskiej 5a lok. 602, 90-007 Łódź, Polska, e-mail: kontakt@teatrkomediiimpro.pl.

§ 4. Zbieranie danych osobowych.

 1. Jeśli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, przetwarzane przez Usługodawcę dane obejmują:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania bądź siedziby firmy,
  • adres korespondencyjny,
  • adres poczty e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • NIP, PESEL, REGON,
  • adres dostawy (jeśli inny niż adres zamieszkania/ siedziby).
 2. Dane osobowe zbierane są przez Usługodawcę podczas:
  1. dokonywania zapisów na Newsletter,
  2. zakładania konta na Stronie,
  3. składania zamówień,
 3. Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez Usługodawcę dane osobowe takie jak: adres email i numer telefonu kontaktowego.
 4. Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez Usługodawcę takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia faktury;
 5. Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta na Stronie zbierane są przez Usługodawcę takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru.
 6. Dane Użytkowników są zbierane:
  1. automatycznie – dane dotyczące Państwa wizyty na Stronie są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,
  2. gdy Państwo kontaktujecie się z nami – gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

§ 5. Gdzie są przechowywane dane Użytkowników?

Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Niekiedy będziemy przekazywali niektóre dane osobowe Użytkowników do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 6. Kto ma dostęp do danych Użytkowników? Komu je powierzamy?

 1. Dane Użytkowników są dostępne w firmie Wioska Artystyczna Janowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469696 , NIP: 7252068886, REGON: 101635358, pl. Komuny Paryskiej 5a lok. 602, 90-007 Łódź, Polska, e-mail: kontakt@teatrkomediiimpro.pl, a także mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wspierającym Usługodawcę lub świadczącym usługi wspierające jego działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne, kurierskie, pocztowe, marketingu produktów lub audytorskie. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Użytkownikom naszych usług.
 2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.
 3. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 7. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników?

 1. Dane są przetwarzane w związku z zawieraniem z Użytkownikami umów (w szczególności sprzedaży) i są one wykorzystywane w trakcie ich trwania między innymi do następujących celów:
  • realizacji obowiązków prawnych, w tym przechowywania danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych roszczeń bądź postępowań uprawnionych organów,
  • złożenia zamówienia, zawarcia oraz realizacji umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym zapewnienia poprawnej jakości obsługi,
  • dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
  • innymi celami wynikającymi z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na Newsletter zbierane są w celu realizacji usługi, oraz prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta na Stronie przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są bilety dostępne w naszej Stronie;
  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem biletów dostępnych na Stronie;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;
 4. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania ze Strony;
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są bilety dostępne na naszej Stronie;
  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem biletów dostępnych na Stronie;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników, przez e-mail oraz telefon.

§ 8. W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników?

 1. Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysyłki. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku. Przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić.
 2. Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie mogli korzystać z naszych usług bądź je zamawiać lub otrzymywać Newslettera z portalu teatrkomediiimpro.pl.
 3. Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu zakończenia realizacji świadczonych Państwu usług, a także po takiej realizacji przez okres pozwalających Usługodawcy na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienia, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, bądź innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Jakie macie Państwo prawa?

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Prawo dostępu do danych:
   W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Usługodawcą.
  • Prawo do poprawiania danych:
   Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z Usługodawcą.
  • Prawo do usunięcia danych:
   Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Usługodawcę, z wyjątkiem następujących sytuacji:
   – macie Państwo niezakończone postępowanie z Usługodawcą,
   – macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
   – macie Państwo nieuregulowany dług wobec Usługodawcy, niezależnie od metody płatności,
   – Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,
   – dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych
  • Prawo do ograniczenia:
   Macie Państwo prawo zażądać, aby Usługodawca ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
   – jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy Usługodawca ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
   – jeśli zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy Usługodawca musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
   – jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,
   – jeśli Usługodawca nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora. Gdy Usługodawca przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.
 4. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-3 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adres kontakt@teatrkomediiimpro.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

§ 10. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?

Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

§ 12. Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?

Wyznaczyliśmy pracowników, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii, a także będą odpowiedzialni za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres kontakt@teatrkomediiimpro.pl

§ 13. Uaktualnienia naszej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, lub Państwa praw.

§ 14. Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Na stronie internetowej https://teatrkomediiimpro.pl używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu: utrzymywania koszyka i sesji Użytkownika; zapamiętania wersji językowej oraz kraju dostawy; zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł); zapamiętania danych wpisanych w formularzu zamówienia – forma dostawy i płatności, adres dostawy i adres do faktury; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp. Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook, Instagram. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, należy zapoznać się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies [p1]; Informacje o plikach Cookie Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock. W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.